Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

De klok tikt door

De winterperiode is inmiddels weer achter ons...

-- Oproepen en mededelingen --

Interview raad van toezicht

Gepubliceerd op 09-12-2017

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen zowel de schoolleiding als het bestuur van het Stedelijk Gymnasium Leiden. Verantwoordelijk werk om de ruimte te bieden voor goed onderwijs. Maar wie let erop dat Bart Vieveen en Inge Krul dat op een goede manier doen? Daarvoor heeft het SGL een raad van toezicht (RvT). ProParentibus vroeg hen wat de raad van toezicht voor de school, voor ons als ouders, en voor henzelf betekent. 

 

Ron Bormans, voorzitter van de RvT
 

Wat betekent de RvT voor de school? 


De raad van toezicht is belast met het toezicht op het bestuur. Zij let er op dat - zoals het formeel heet - het bestuur handelt binnen de doelstellingen van de stichting. Dat betekent in gewoon Nederlands dat beslissingen gericht moeten zijn op de continuïteit van de stichting, het handhaven resp. bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, dat er netjes met het geld wordt omgegaan en ook voor lange termijn beslissingen genomen worden - zoals bijvoorbeeld rondom huisvesting - die ervoor zorgen dat de school ook op de lange termijn haar belangrijke maatschappelijke functie blijft vervullen.

 

De raad van toezicht wordt voor een deel door de gemeente Leiden benoemd en verantwoordt zich ook jaarlijks aan de wethouder. Tenslotte is een belangrijke functie van de raad het werkgeverschap van het bestuur, resp. de beide rectoren.

 

Welke functies kent de RvT?


De raad van toezicht bestaat uit mensen die verschillende rollen vervullen. We kennen een voorzitter, die verantwoordelijk is voor de overkoepelende leiding en erop moet toezien dat de raad goed functioneert. Hij is ook het directe aanspreekpunt van het bestuur, mocht dat tussen de vergadering door nodig zijn. Twee leden kijken in detail met het bestuur mee waar het gaat om de financiële beslissingen. Ze vormen de auditcommissie. Twee andere leden verzorgen de bovengenoemde werkgeversfunctie. Zij vormen de remuneratiecommissie.

 

Wat merken wij als ouders daarvan? 

 

Om te beginnen: hopelijk weinig. Als een raad van toezicht te zichtbaar is, dan is er meestal iets. De raad van toezicht ziet toe op de continuïteit van de school, goed geoutilleerde huisvesting, financiële stabiliteit en bestuurlijke rust. Door alert te zijn op ontwikkelingen, het lezen van kwaliteitsrapporten en het stellen van de juiste vragen houdt de raad van toezicht ook het bestuur scherp om voortdurend vanuit een hoog kwaliteitsbesef leiding te geven. Allemaal condities die noodzakelijk zijn om leraren de ruimte te bieden het beste onderwijs te leveren. En docenten en leerlingen zorgen uiteindelijk voor kwaliteit en excellentie!

 

Wat brengt het lidmaatschap van de raad van toezicht u persoonlijk? 

 

De leden van de raad van toezicht ervaren het als een eer om hun rol te vervullen. Elk van ons heeft wel een connectie met het gymnasium en heeft persoonlijke ervaring hoe betekenisvol een dergelijke school voor je leven kan zijn. We genieten ook steeds weer van het talent dat op de school rondloopt, docenten en leerlingen en laven ons aan dat talent tijdens profielavonden of evenementen als Lemun. En dat de school naast het excellent willen zijn, ook nog eens streeft toegankelijk te willen zijn voor elke leerling – onafhankelijk van zijn of haar afkomst – vervult ons met extra trots. 

 

Kees Kouwenaar
 

Wat is volgens u de belangrijkste taak van de raad van toezicht? 

 

Het stedelijk is een uitstekende school, met in mijn ogen uitstekende leerkrachten, ondersteunende medewerkers en bestuurders. De raad van toezicht heeft alle reden om vanuit een basishouding van vertrouwen in kwaliteit zijn rol te vervullen. Maar de RvT vervult ook een belangrijke rol in het zorgen dat dit zo blijft. We zijn een klankbord, maar ook een kritisch volger en bevrager van het bestuur over zijn doen en laten: “Waarom doe je het zo, en wat hoop je ermee te bereiken?” “Heb je wel voldoende naar risico’s (nu en op termijn) gekeken?” “Zorg je dat je geen tunnelvisie ontwikkelt, maar oog houdt op hoe het anders kan – en anders kan zijn dan je denkt?”

 

Wat is uw eigen rol? En wat merken ouders ervan?

 

Als orgaan van het Stedelijk werkt de RvT als een geheel. In de vergaderingen met het bestuur gaat het niet om de inbreng van individuele leden van de RvT, maar om het gesprek van de hele RvT met het bestuur. Maar daarnaast is het belangrijk dat de RvT voeling houdt met wat er leeft op de school en wat er leeft bij de ouders. Ik probeer bij belangrijke gebeurtenissen op school aanwezig te zijn om de sfeer te proeven en ben daar (en daarbuiten) graag aanspreekbaar voor ouders. Ik heb de kennismaking met de MR erg op prijs gesteld. 

 

Wat was uw motivatie om eraan te beginnen?

 

Twee van mijn dochters hebben met veel plezier en profijt op het Stedelijk gezeten; in die tijd mocht ik ook via de MR en de oudervereniging van nabij zien hoe het er in de school aan toe gaat en proberen daar mijn bijdrage aan te leveren. Dat was een hectische tijd: zowel de nieuwbouw Socrates (dus de vorming van twee locaties) als de verzelfstandiging van de gemeente deden toen veel stof opwaaien. Ik wilde na een tijd van afwezigheid graag weer – nu via de RvT – bijdragen aan het voortgaande succes van het Stedelijk als school die zowel excellentie als toegankelijkheid en diversiteit hoog in het vaandel heeft.


Vanuit mijn beroepservaring in de wereld van het (internationale) hoger onderwijs hoop ik relevante ervaring te kunnen bieden. Ik ervaar de vergaderingen tot nu toe als heel nuttig voor de school en ook voor mijzelf.

 

Tekst: Joost Peetoom