Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Ouders hebben zó veel bruikbare kennis en ervaring

Gepubliceerd op 22-06-2014

Je kind op de middelbare school. Jij leert loslaten, maar de school vraagt betrokkenheid. Voor ouders soms een verwarrende situatie. Voor de inspraakorganen van de school – Medezeggenschapraad en Oudervereniging – is die verwarring merkbaar en zichtbaar. Zoals in de ondermaats bezochte thema-avonden voor ouders. Maar ook in de individuele ouder met een klacht die het ‘hogerop’ zoekt door alle inspraakorganen aan te spreken.

 

Maar zo werkt het niet. Tijd voor een gesprek met de voorzitters van Oudervereniging (OV) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 

Voorzitters
De OV behartigt de belangen van de ouders, bij de schoolleiding én bij de medezeggenschapsorganen. Leona Hakkaart trad toe tot het bestuur van de OV omdat ze betrokken wilde zijn bij de school van haar dochter. “Je komt er niet zo vaak als op de basisschool en ik wilde meer voeling. Mijn interesse gold en geldt de school in brede zin: wat speelt daar.”

 

 

 

 

Medezeggenschap was altijd al een veelzeggend begrip voor Hugo-Jan Ruts; reden genoeg om zich te melden voor de gelijknamige raad. “Het instituut MR of GMR is heel belangrijk en ik draag daar graag aan bij.” Voor een goed begrip: beide schoollocaties hebben een eigen MR, die gezamenlijk vergaderen in de GMR, waar ook het schoolbestuur voor wordt uitgenodigd. De GMR bespreekt alle voor de school relevante thema’s, heeft bij sommige onderwerpen instemmingsbevoegdheid en bij andere alleen adviesbevoegdheid.

 

 

 

Band met ouders
OV en GMR zorgen in feite samen voor aansluiting tussen de ouders en de schoolleiding. De GMR heeft daarbij een formele controlerende rol en bemoeit zich met lange termijn zaken op het gebied van schoolorganisatie, financiën en onderwijs. De OV heeft meer een klankbordfunctie, naar beide kanten. Leona Hakkaart: “Een klankbord voor het schoolbestuur voor schoolbrede of jaargroepbrede zaken die bij ouders leven. En we informeren ouders over zaken die het schoolbestuur bespreekt en waar wij over meepraten en adviseren.”

 

“De aansluiting tussen ouders en school werkt als een pyramide,” legt Hugo-Jan Ruts uit. “Stel, er is een kwestie op individueel niveau, dan kan de ouder dat bespreken met de klassenouder. De klassenouder kan het onderwerp voorleggen aan de gemeenschappelijke klassenoudervergadering, die het op hun beurt kunnen inbrengen tijdens hun overleg met de OV. De OV kan het ten slotte aankaarten bij het bestuur. Omdat altijd een van de leden van de oudergeleding van de GMR in het bestuur zit van de OV – als een linking pin – is de GMR ook op de hoogte van zo’n kwestie.”

 

Ouders kunnen de OV en de oudergeleding van de GMR altijd met een vraag benaderen, maar het is niet zo dat die vraag dan ook altijd op de agenda komt. Zowel Leona als Hugo-Jan benadrukken dat OV en GMR bijvoorbeeld niet bedoeld zijn voor individuele klachten. Daar zijn andere procedures voor, die uiteindelijk kunnen leiden tot een uitspraak van het bestuur of zelfs de Raad van Toezicht. “Soms zijn ouders daar niet tevreden mee en willen toch dat OV of GMR er iets aan doet. Wij kijken dan wel of de procedure goed gegaan is en komen alleen in actie als dat niet zo is. Óf als blijkt dat de klacht erop duidt dat er iets breders speelt.”

 

Behoefte
Beide voorzitters kennen de jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor ouders zich als groep wenden tot OR en GMR. “In de brugklas gaat het over de zware rugtassen en de workload. In de derde het Winterkamp en vanaf de vierde krijgen we veel vragen over de Romereis. Soms is er een ander thema dat voor onrust zorgt, de opening van de nieuwe locatie was er zo één, en dan is er ook meer behoefte aan een overkoepelend orgaan,” zegt Leona Hakkaart. Buiten deze vaste leerlingoverstijgende kwesties ligt de betrokkenheid van ouders door het jaar heen meestal bij het wel en wee van hun eigen kind. De klassikale ouderavonden worden dan ook altijd goed bezocht.

 

Dat geldt vaak niet voor de thema-avonden, over bredere school- of onderwijsgebonden onderwerpen, die de OV organiseert. Die worden slecht bezocht en dat vinden beiden erg jammer. Tijdens deze avonden gaat het namelijk over meer dan wat er in de klas gebeurt, krijgen ouders bijvoorbeeld inzicht in de lange termijn visie van het schoolbestuur. “Je zou willen dat ouders breder kijken,” merkt Hugo-Jan Ruts op. “Dat ze niet alleen naar klasseavonden gaan om te zorgen dat het voor hun kind goed geregeld is. Maar dat ze inzien dat hun betrokkenheid ertoe doet en hun inbreng tijdens themavonden.”

 

Dat die inbreng groot kan zijn, daar twijfelen ze niet aan. “Bedenk eens wat er allemaal aan kennis en ervaring bij de ouders zit. Daar zouden we als school dankbaar gebruik van kunnen maken.” Daarom heeft Leona Hakkaart zich ten doel gesteld om meer ouders te motiveren voor deelname aan de thema-avonden. Door aansprekende onderwerpen te agenderen én door ouders aan te spreken op hun inbreng voor de school. “Er komen er nu vaak maar 30 of 40 ouders, terwijl er 1800 leerlingen zijn. Tien procent moet toch haalbaar zijn.”

 

Tekst: Carla van Elst